ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนประวัติโรงเรียนบ้านหนองยาง

 
          โรงเรียนบ้านหนองยาง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  พ.ศ. 2482  ณ  หมู่ที่ 3  (บ้านทุ่งโพธิ์) ตำบลเนินขาม  อำเภอหันคา จังหวัดชัย นาท  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2494  ได้ย้ายมาอาศัยศาลาการเปรียญของวัดหนองยาง  เป็นที่เรียน และใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนประชาบาล 2 บ้านหนองยาง” ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “โรงเรียนบ้านหนองยาง “ จนถึงปัจจุบันนี้

          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองยาง   ตั้งอยู่เลขที่ 4  หมู่ที่ 2  ตำบลสุขเดือนห้า  อำเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท   รหัสไปรษณีย์  17130  โทรศัพท์  056–407868  E–mail : bannongyangchainat@hotmail.com และ    bannongyangchainat@gmail.com  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    มีเขตพื้นที่บริการ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1  หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 9  หมู่ที่ 10  และ หมู่ที่ 13  ตำบลสุขเดือนห้า  อำเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท  โดยมีนายวิรัช  พุ่มเข็ม  เป็นผู้บริหารสถานศึกษา   ตั้งแต่ วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2562  จนถึงปัจจุบัน
         
คำขวัญประจำโรงเรียน “เรียนดี  มีมารยาท  ช่วยชาติพัฒนา”

สีประจำโรงเรียน   ชมพู – ฟ้า