รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ  รอบ 6 เดือน

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

https://e-budget.jobobec.in.th/school_index.php
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 242.31 KB