หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document คําขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.03 KB
Adobe Acrobat Document แบบคำร้องขอเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนประวัติ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.74 KB
Adobe Acrobat Document แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.83 MB
Adobe Acrobat Document แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.72 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการประเมินข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.33 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือการประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.45 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.9 MB