ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายมณี วงษ์ไชยศิษย์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2482 - พ.ศ.2483
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ มณีล่ำ
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2483 - พ.ศ.2484
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง ศรีเมือง
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2485 - พ.ศ.2486
ชื่อ-นามสกุล : นายสง่า นรสิงห์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2487 - พ.ศ.2488
ชื่อ-นามสกุล : นายชวน หิรัญวงค์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2488 - พ.ศ.2489
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล แขกอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2489 - พ.ศ.2493
ชื่อ-นามสกุล : นายเปี่ยม นกไทย
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2493 - พ.ศ.2498
ชื่อ-นามสกุล : นายน้อย ศรีเดช
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2498 - พ.ศ.2512
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร แพ่งนคร
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2512 - พ.ศ.2527
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก ประเสริฐศรี
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2527 - พ.ศ.2542
ชื่อ-นามสกุล : นายประสพ สิงห์สม
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2542 - พ.ศ.2549
เบอร์โทรศัพท์ : 063-5635959
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญชัย คำหอม
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2549 - พ.ศ.2561
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2515756
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช พุ่มเข็ม
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 098-6233726
อีเมล์ : wirach.pum@gmail.com