ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองยาง ประชุมผู้ปกครอง (แจกใบงาน)
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองยาง
เรียน ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยางทุกท่าน
ด้วย โรงเรียนบ้านหนองยาง ได้วางแผนการดำเนินการจัดเรียนการสอนออนไลน์ และใบกิจกรรมการเรียน (ใบงาน)
ให้นักเรียน ในระหว่างวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2564 ในวันประชุมผู้ปกครอง การมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ จ่ายเงินค่าเครื่องแบบเและอุปกรณ์การเรียน ในวัน เวลา ตามกำหนดการในแต่ละช่วงชั้น ดังนี้
1. ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.
2. ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.
3. ช่างชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.
4. ช่วงชั้นอนุบาล 2 - 3 วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.
 
ห*หมายเหตุ 1. ในแต่ละชั้นจะแยกประชุมฯ ตามจุดที่ทางโรงเรียนได้กำหนด เพื่อลดจำนวนคน เมื่อเสร็จแล้วให้กลับบ้านทันที
2. ให้ดำเนินการตามมาตรการโควิด-19 อย่างเคร่งครัด (สวมแมสตลอดเวลา)
 
ด้วยความปรารถนาดี... จากโรงเรียนบ้านหนองยาง
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2564,14:59   อ่าน 31 ครั้ง