คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ การภักดี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-9613071
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ การภักดี
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-0422306
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ เพ็งสวย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางขวัญเรือน ขำประสงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 080-6809448
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรันดร์ ปรึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางชวนชม ทับทิมศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 089-9949269
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโกศลชัยพัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : 080-1168231
ชื่อ-นามสกุล : นางกชพรรณ คมขำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนครู
เบอร์โทร : 089-2690939
อีเมล์ : tiw.52@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช พุ่มเข็ม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 098-6233726
อีเมล์ : wirach.pum@gmail.com